Configurator

  • Technische gegevens

  • Opties

  • Contactgegevens

The information in this e-mail is confidential and intended solely for the individual(s) or entity(ies) to whom it is addressed. If you have received this e-mail in error, please immediately contact the sender on +31 88-77 44 000. Any disclosure, copying or distribution of this information to a third party or use of this information by a third party is prohibited. INNCLOSE does not guarantee the proper and complete transmission of the content of this e-mail nor its timely receipt. INNCLOSE cannot guarantee that an e-mail does not contain a virus, or that e-mails are transmitted without interception or intervention of unauthorized parties. INNCLOSE accepts no liability whatsoever for this. All work is performed under an engagement agreement with the INNCLOSE partnership and is subject to INNCLOSE’s general terms and conditions, which include a limitation of liability. The general terms and conditions are available on www.innclose.com and will be supplied immediately and free of charge on request.

De informatie in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien de e-mail bij vergissing bij u is terecht gekomen, neemt u dan s.v.p. direct contact op met de afzender, telefoonnummer: +31 (0)88-77 44 000. Openbaarmaking, vermenigvuldiging en/of verstrekking van deze informatie aan derden of gebruik door derden is niet toegestaan. INNCLOSE staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van dit e-mailbericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan. INNCLOSE kan niet garanderen dat een e-mailbericht vrij is van virussen, noch dat e-mailberichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden. INNCLOSE aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. Alle werkzaamheden worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht met de maatschap INNCLOSE. Hierop zijn de algemene voorwaarden INNCLOSE, waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen, van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn in te zien op https://www.innclose.com/ en worden op aanvraag onverwijld en kosteloos toegezonden.