Configurator

  • Technische gegevens

  • Opties

  • Contactgegevens

Een positieve footprint

We zijn het verplicht aan volgende generaties om zuinig om te gaan met onze aarde. En we hebben niet alleen een plicht naar de toekomst. Ook voor vandaag is het onze taak om verantwoordelijk om te gaan met de belangen van de maatschappij, onze omgeving en onze medewerkers. Innclose neemt deze overwegingen dan ook altijd mee in haar beleidsbeslissingen.

People: welzijn van onze en uw medewerkers

Innclose focust op een veilige en gezonde werkomgeving voor haar medewerkers, opdrachtgevers en leveranciers. We werken vanzelfsprekend op basis van de voorschriften in de (relevante) wet- en regelgeving en beschikken over het VCA-bedrijfscertificaat. Daarnaast hebben meerdere van onze medewerkers diverse VGM (Veiligheid – Gezondheid – Milieu) kwalificaties. Innclose beschikt over een actuele Bedrijfsrisico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), getoetst door een externe kerndeskundige.   

Innclose hecht veel belang aan een open, positieve en motiverende werksfeer. Onze medewerkers krijgen eigen verantwoordelijkheid, veel vrijheid en worden gestimuleerd om zich door te ontwikkelen en opleidingen en scholing te volgen.

Planet: energie en milieu

Milieuvriendelijk ondernemen is ook een speerpunt van Innclose. We spannen ons in om eventuele nadelige gevolgen voor het milieu door onze bedrijfsactiviteiten zoveel mogelijk te beperken.

Innclose levert oplossingen die bij haar afnemers bijdragen aan een betere leefomgeving. Door de toepassing van o.a. minerale isolatie met een hoge isolatiewaarde wordt energie bespaard, geluid gereduceerd, brandgevaar gemeden en een veilige werkomgeving gecreëerd.

In onze kantoren en productiefaciliteiten zijn energiebesparende maatregelen doorgevoerd, zoals verlichtingssensoren. Constante monitoring en maandelijkse evaluatie van het energieverbruik zorgen voor een hoog energiebewustzijn bij de medewerkers.

Innclose hanteert de principes van duurzaam afvalmanagement, waaronder minimalisering van afval en gescheiden inzameling. Op dit punt streven we voortdurend naar verdere optimalisatie. Hiervoor werken we samen met een toonaangevende afvalverwerker op het gebied van duurzaamheid en MVO.

Profit: maatschappelijke verantwoordelijkheid  

We doen al het mogelijke om uit te sluiten dat we een samenwerking aangaan met bedrijven die betrokken zijn bij kinderarbeid, mensenhandel of financieel wanbeleid. Ook leveren we geen producten die worden ingezet voor militaire doeleinden.

Innclose sponsort onder andere de Alpe d’Huzes en levert een actieve en geldelijke bijdrage aan de ondersteuning van kansarmen in India. Ook draagt Innclose bij aan regionale activiteiten zoals Achterhoek 2020.

Innclose wil zo transparant en open mogelijk zijn over haar inspanningen op het gebied van duurzaam en maatschappelijk betrokken ondernemen. Dit doet Innclose door haar MVO beleid uit te dragen via de ISO 26000 zelfverklaring en de daarbij behorende onderbouwing.